Фінансовий звіт за 2017 рік

Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати

Найменування показника

план звітного періоду

факт звітного періоду

відхилення, +/-

Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:

50

58

0

керівники

4

4

0

професіонали

12

12

0

фахівці

4

4

0

технічні службовці

3

3

0

робітники

27

35

0

інші категорії

 

 

 

Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:

2800

3249.7

449.7

директор

110.0

117.9

7.9

адміністративно-управлінський персонал

290.0

411.4

121.4

працівники

2400.0

2720.4

320.4

Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:

3368

3899.4

531.4

директор

134

143.8

9.8

адміністративно-управлінський персонал

354

471.7

117.7

працівники

2880.0

3283.9

403.9

Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень

 

 

0.0

директор

9200.0

9825.0

625.0

адміністративно-управлінський персонал

8000.0

8570.0

570.0

працівники

3400.0

4277.0

877.0

Середньомісячний дохід одного працівника, гривень

 

 

0.0

директор

7300.0

7860.0

560.0

адміністративно-управлінський персонал

6300.0

6856.0

556.0

працівники

2700.0

3422.0

722.0

Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:

50

58

0

 

Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

 

Найменування показника

Плановий показник за період

Фактичний показник за період

Відхилення, +/-

чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень

кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру

чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень

кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру

чистий дохід  від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. гривень

кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру

від комерційної діяльності

2 666.7

106 667

4 660.0

186 400

1 993.3

79 733

від міського бюджету

4 746.1

 

4 746.1

 

0.0

 

Усього

7 412.8

 

9 406.1

 

1 993.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формування фінансових результатів

Найменування показника

Код рядка

Звітний період

план

факт

відхилення, +/-

Доходи

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

1000

7946.1

10338.1

2392.0

від комерційної діяльності

1010

3200.0

5592.0

2392.0

від державного бюджету

1011

 

 

 

від місцевого бюджету

1012

4746.1

4746.1

0.0

Податок на додану вартість

1020

533.3

932

398.7

Інші вирахування з доходу (розшифрувати)

1030

 

 

 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)

1040

7 412.8

9 406.1

1993.3

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)

1050

6 657.4

7 388.0

730.6

витрати на сировину та основні матеріали

1051

1 550.0

1 740.3

190.3

витрати на паливо

1052

80.0

56.3

-23.7

витрати на електроенергію

1053

700.0

581.0

-119.0

витрати на оплату праці

1054

2 400.0

2 720.4

320.4

відрахування на соціальні заходи

1055

480.0

563.5

83.5

витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)

1056

39.6

125.4

85.8

амортизація основних засобів і нематеріальних активів

1057

1 327.8

1 520.8

193.0

інші витрати (розшифрувати)- комунальні та інші послуги

1058

80.0

80.3

0.3

Валовий: прибуток / збиток

1060

755.4

2 018.1

1 262.7

Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:

1070

50.0

9.0

-41.0

дохід від реалізації тварин

1071

50.0

9.0

-41.0

Адміністративні витрати, у тому числі:

1080

650.0

749.2

99.2

витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів

1081

 

 

 

витрати на оренду службових автомобілів

1082

 

 

 

витрати на консалтингові послуги

1083

 

 

 

витрати на страхові послуги

1084

 

 

 

витрати на аудиторські послуги

1085

 

 

 

витрати на службові відрядження

1086

30.0

27.3

-2.7

витрати на зв’язок

1087

2.0

2.0

0.0

витрати на оплату праці

1088

400.0

529.3

129.3

відрахування на соціальні заходи

1089

88.0

86.2

-1.8

амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення

1090

40.0

29.5

-10.5

витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення

1091

 

 

 

витрати на страхування майна загальногосподарського призначення

1092

 

 

 

витрати на страхування загальногосподарського персоналу

1093

 

 

 

організаційно-технічні послуги

1094

 

 

 

консультаційні та інформаційні послуги

1095

 

 

 

юридичні послуги

1096

 

 

 

послуги з оцінки майна

1097

 

 

 

витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу

1098

 

 

 

витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів

1099

 

 

 

витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання,  у тому числі:

1100

 

 

 

витрати на поліпшення основних фондів

1101

 

 

 

інші адміністративні витрати (розшифрувати)

1102

90.0

74.9

-15.1

Витрати на збут, у тому числі:

1110

 

 

 

транспортні витрати

1111

 

 

 

витрати на зберігання та упаковку

1112

 

 

 

витрати на оплату праці

1113

 

 

 

амортизація основних засобів і нематеріальних активів

1114

 

 

 

витрати на рекламу

1115

 

 

 

інші витрати на збут (розшифрувати)

1116

 

 

 

Інші операційні витрати, усього, у тому числі:

1120

0.0

29.0

29.0

витрати на благодійну допомогу

1121

 

 

 

відрахування до резерву сумнівних боргів

1122

 

 

 

відрахування до недержавних пенсійних фондів

1123

 

 

 

курсові різниці

1124

 

 

 

інші операційні витрати (розшифрувати)

1125

0.0

29.0

29.0

Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток/збиток

1130

155.4

1 248.9

1 093.5

Інші фінансові доходи (розшифрувати)

1140

 

 

 

Фінансові витрати (розшифрувати)

1150

 

 

 

Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:

1160

10.0

44.0

34.0

благодійна допомога

1161

6.0

6.0

0.0

безоплатно отримані необоротні активи

1162

4.0

38.0

34.0

подарунки

1163

 

 

 

інші

1164

 

 

 

Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:

1170

10.0

40.0

30.0

залишкова вартість ліквідованих ОЗ

1171

10.0

40.0

30.0

Фінансовий результат до оподаткування: прибуток/збиток

1200

155.4

1 252.9

1 097.5

Витрати (дохід) з податку на прибуток

1210

28.0

354.0

326.0

Прибуток (збиток) від  припиненої діяльності після оподаткування

1220

 

 

 

Чистий  фінансовий результат: прибуток/збиток

1230

127.4

898.9

771.5

Доходи і витрати (узагальнені показники)

Усього доходів

1240

7 472.8

9 459.1

1986.3

Усього витрат

1250

7 345.4

8 560.2

1214.8

Елементи операційних витрат

Матеріальні витрати, у тому числі:

1260

2 330.0

2 377.6

47.6

витрати на сировину та основні матеріали

1261

1 550.0

1 740.3

190.3

витрати на паливо та енергію

1262

780.0

637.3

-142.7

Витрати на оплату праці

1270

2 800.0

3 249.7

449.7

Відрахування на соціальні заходи

1280

568.0

649.7

81.7

Амортизація

1290

1 367.8

1 550.3

182.5

Інші операційні витрати

1300

241.6

338.9

97.3

Усього

1310

7 307.4

8 166.2

858.8

Матеріальні витрати, у тому числі:

1260

2 330.0

2 377.6

47.6

витрати на сировину та основні матеріали

1261

1 550.0

1 740.3

190.3

 

 

Розрахунки з бюджетом

Найменування показника

Код рядка

Звітний період

план

факт

відхилення, +/-

Розподіл чистого прибутку

Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду

2000

 

 

 

Відрахування частини чистого прибутку до міського бюджету

2010

 

 

 

Перенесено з додаткового капіталу

2020

 

 

 

Розвиток виробництва

2030

 

 

 

у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД

2031

 

 

 

Резервний фонд

2040

 

 

 

Інші фонди (розшифрувати)

2050

 

 

 

Інші цілі (розшифрувати)

2060

 

 

 

Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду

2070

 

 

 

Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

Відрахування частини чистого прибутку до міського бюджету

2100

 

 

 

Податок на прибуток підприємств

2110

28.0

354.0

326.0

Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду

2120

 

127.1

127.1

Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду

2130

 

 

 

Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:

2140

300.0

613.3

313.3

акцизний податок

2141

 

 

 

рентна плата за транспортування

2142

 

 

 

плата за користування надрами

2143

 

 

 

податок на доходи фізичних осіб

2144

300.0

565.0

265.0

погашення податкового боргу, у тому числі:

2145

 

 

 

погашення реструктуризованих та відстрочених сум,  що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів

2145/1

 

 

 

неустойки (штрафи, пені)

2145/2

 

 

 

місцеві податки та збори (розшифрувати)

2146

 

 

 

інші платежі (розшифрувати) - військовий збір

2147

 

48.3

48.3

Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування                             

2150

568.0

647.6

79.6

Усього виплат на користь держави

2200

896.0

1 742.0

846.0

 

 

 

Рух грошових коштів

Найменування показника

Код рядка

Звітний період

план

факт

відхилення, +/-

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

1200

28.0

1 253.0

1 225.0

Коригування на:

 

 

 

 

амортизацію необоротних активів

3000

 

 

 

збільшення (зменшення) забезпечень 

3010

 

 

 

збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць

3020

 

 

 

збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)

3030

 

 

 

Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі

3040

 

 

 

Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)

3050

 

 

 

Збільшення (зменшення) поточних зобов’язань (розшифрувати)

3060

 

 

 

Грошові кошти від операційної діяльності

3070

 

 

 

Сплачений податок на прибуток

3080

 

 

 

Чистий рух грошових коштів операційної діяльності

3090

 

 

 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження

 

 

 

 

Виручка від реалізації основних фондів

3200

 

 

 

Виручка від реалізації нематеріальних активів

3210

 

 

 

Надходження від продажу акцій та облігацій

3220

 

 

 

Надходження від отриманих:

 

 

 

 

відсотків 

3230

 

 

 

дивідендів 

3240

 

 

 

Надходження від деривативів

3250

 

 

 

Інші надходження (розшифрувати)

3260

 

 

 

Витрати

 

 

 

 

Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)

3270

 

 

 

Капітальне будівництво (розшифрувати)

3280

 

 

 

Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)

3290

 

 

 

Придбання акцій та облігацій 

3300

 

 

 

Інші витрати (розшифрувати)

3310

 

 

 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3320

 

 

 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження

 

 

 

 

Власного капіталу

3400

 

 

 

Отримання коштів  за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:

 

 

 

 

кредити

3410

 

 

 

позики

3420

 

 

 

облігації

3430

 

 

 

Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:

 

 

 

 

кредити

3440

 

 

 

позики

3450

 

 

 

облігації

3460

 

 

 

Цільове фінансування  (розшифрувати)

3470

 

 

 

Інші надходження (розшифрувати)

3480

 

 

 

Витрати

 

 

 

 

Сплата дивідендів на державну частку/відрахувань частини чистого прибутку

3490

 

 

 

Перерахування коштів державі як власнику

3500

 

 

 

Повернення коштів  за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:

 

 

 

 

кредити

3510

 

 

 

позики

3520

 

 

 

облігації

3530

 

 

 

Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:

 

 

 

 

кредити

3540

 

 

 

позики

3550

 

 

 

облігації

3560

 

 

 

Інші витрати (розшифрувати)

3570

 

 

 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3580

 

 

 

Грошові кошти:

 

 

 

 

на початок періоду

3600

 

 

 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3610

 

 

 

на кінець періоду

3620

 

 

 

Чистий грошовий потік

3630

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника

Код рядка

Оптимальне значення

Примітки

Коефіцієнти рентабельності та прибутковості

Валова рентабельність (валовий прибуток рядок 2090 ф.2  / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) рядок 2000 ф.2, %)

5000

Збільшення

 

Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат рядок 2350 ф.2 / вартість активів, рядок 1300 ф.1)

5020

Збільшення

Характеризує ефективність використання активів підприємства

Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 2350 ф.2 / власний капітал, рядок 1495 ф.1)

5030

Збільшення

 

Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 2350 ф.2 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 2000 ф.2)

5040

> 0

Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства

Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності

Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 1495 ф.1 / довгострокові зобов'язання, рядок 1595 ф.1 + поточні зобов'язання, рядок 1695 ф.1)

5110

> 1

Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел

Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 1195 ф.1 / поточні зобов'язання, рядок 1695 ф.1)

5120

> 1 - 1,5

Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань.

Аналіз капітальних інвестицій

Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (рядок 4000 розділу IV фінансового плану / рядок 1290 розділу I фінансового плану)

5200

 

 

Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 розділу IV фінансового плану / рядок 1040 розділу I фінансового плану)

5210

 

 

Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 1012 ф.1 / первісна вартість основних засобів, рядок 1011 ф.1) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)

5220

Збільшення

Характеризує інвестиційну політику підприємства

Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти

Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта

5300

 

 

 Чекаємо на Вас щодня з 9:00 до 18:00

за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, 132 (парк 30-річчя Перемоги)

з усіх питань стосовно роботи зоопарку
Ви можете звертатись за телефонами:

(0472) 63-46-42 або 65-40-96© 2006 - 2013 Черкаський Зоопарк
Рівненський зоопарк Евроазиатская региональная ассоциация зоопарков и аквариумов Яндекс.Метрика
Студія дизайну сайтів Інфлейм
Сайт створено в Інфлейм

Якщо Ви бажаєте розмістити кнопку нашого сайту на своєму сайті - скопіюйте наведений нижче код, та вставте його у потрібне місце макету вашого сайту:

З приводу обміну кнопками Ви можете звернутися до нас написавши листа на електрону пошту, що вказана на сторінці контактної інформаціїЗакрити вікно